دریافت همین آهنگ

>" /> ... - خاطرات عاشقی
کد آهنگ برای وبلاگسایت عاشقانه

کد کج شدن تصاویر

سفارش تبلیغ
صبا ویژن

...

 

گاه ?لتنگ میشوم ، ?لتنگتر از همہِ ?لتنگہِا ، گوشہِ اے مینشینم و


میشمارم حسرتہِا را و


محا?مہِ می?نم  وجـ?انم را


 مـ?? ?ـ?ام قلب را ش?ستم و ?ـ?اماحساس را لہِ ?ر?م و ?ـ?ام 


خواهش را نشنیـ?م و بہِ ?ـ?ام


 ?لتنگے خنـ?یـ?م


?ہِ اینچنین ?لتنگم . . .

 

 [ شنبه 95/1/14 ] [ 8:24 عصر ] [ زهرا نظری ] نظر