دریافت همین آهنگ

>" /> دی 93 - خاطرات عاشقی
کد آهنگ برای وبلاگسایت عاشقانه

کد کج شدن تصاویر

سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوستت دارم بی آنکه بدانم چطور یا چه وقت...؟

دوستت دارم بی آنکه بدانم چطور، 
کجا ، یا چه وقت....؟! 
چه آسان دوستت دارم، 
بی هیچ غرور یا دشواری 
"تو" را اینگونه دوست دارم 
چون طریقی دیگر برایش نمی دانم. 
آن چنان به هم نزدیکیم که دست های تو بر گردنم 
گوئی دست های من است 
و آن طور در هم تنیده ایم که 
وقتی چشمانت را می بندی 
من به خواب می روم.... [ یکشنبه 93/10/28 ] [ 10:15 عصر ] [ زهرا نظری ] نظر

آقا پسرا حتما بخونید...


هــی پســر حواســت هســت ؟

دلــم بــرای" مــرد "بودنت تنــگ شــده،حالــم از" نــر "بودنــت بــه هـم میخوره

یــه زمانــی میگفتــی : بیــرون نریــا ، الــآن میگــی : بپیچــون خونــه رو بزن بیرون!

میگفتــی:چادر سرت کنـی هـا ، الآن میگی:ساپورت بپوش اندامت قشنگه حیفــه!

زنــگ کــه میــزدم پیش رفیقــات بــودی ، قطــع میکــردی

تنهــا کــه میشــدی زنــگ مــیزدی کــه دوستــات صدامــو نشنــون

الــآن پیششــون میزنی روی اسپیکــر کــه بــا تــک تکشــون حــرف بزنــم !

میگفتــی : خانومــی ! دســت به ابروهــات نمیزنــی هــا تــا ازدواجمــون

الــآن میگــی : قشنــگ گرفتــی ، بیــا مــال منــم بگیــر !

آهــای پسـر ! کجــا داری میــری ؟ [ شنبه 93/10/27 ] [ 5:15 عصر ] [ زهرا نظری ] نظر

بابام میگه[ شنبه 93/10/27 ] [ 4:40 عصر ] [ زهرا نظری ] نظر

هی[ شنبه 93/10/27 ] [ 4:39 عصر ] [ زهرا نظری ] نظر

حس شاخ بودن

هی پسر!!!که کار امروزت بازی با دل دختراست و دیدن

اشکاشون حس شاخ بودن بهت میده فردا پدر خواهی شد

اشکهای دخترت کمرت رو میشکنه...
[ شنبه 93/10/27 ] [ 4:32 عصر ] [ زهرا نظری ] نظر

اجساس پسرا

 

پسرا هم احساس دارن !

مثلا یه وختا احساس گشنگی میکنن


 [ شنبه 93/10/27 ] [ 4:29 عصر ] [ زهرا نظری ] نظر

دخترااااااااااااااااااا

 

 [ شنبه 93/10/27 ] [ 4:24 عصر ] [ زهرا نظری ] نظر

معنای دوست داشتن...


آدمهایی هستند که شاید کم بگویند "دوستت دارم"

یا شاید اص? به زبان نیاورند دوست داشتنشان را ...
بهشان خرده نگیرید !
این آدمها فهمیده اند "دوستت دارم" حرمت دارد،
مسئولیت دارد ...
ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی، دوست داشتن
واقعی را میفهمی ...
میفهمی که همه کار میکند تا تو بخندی ... تا تو شاد
باشی ...
آزارت نمیدهد ... دلت را نمیشکند ....
به هر دری میزند که با تو باشد ...
من این دوست داشتن را می ستایم


 [ شنبه 93/10/27 ] [ 3:36 عصر ] [ زهرا نظری ] نظر

مرد باید محکم باشه...

چقدر اشتباه م?کننـد آنها?? که می گو?ند :مرد بـا?د قد بلند بـاشد ...
چشمـو ابـرو مشک? بـاشد ...
ته ریش داشته بـاشد ......
و ...!!من م?گویم :مرد با?د باوجــود تمامه غرورش - مهربـان باشد ...
با وجود تمام لجباز?هایش - وفادار باشد ....
بــا وجود تمامــــه خستگی ها?ش - صبـور باشد ...
با وجود تمامه سخت? ها?ش - عاشق باشد ...
مرد با?د محکم باشد [ شنبه 93/10/27 ] [ 3:32 عصر ] [ زهرا نظری ] نظر

نگران نباش...


نگـــــــران نباش

حــــال مـــن خـــــــوب اســت

بــزرگ شـــده ام

دیگر آنقـــدر کــوچک نیستـم

که در دلــــتنگی هـــایم گم شــــوم

آمـوختــه ام که این فـــاصــله ی کوتـــاه

 بین لبخند و اشک نامش زندگیست

آمــوختــه ام

که دیگــر دلم برای نبــودنـت تنگ نشــــود

راســــــتی...

دروغ گـــــفتن را نیــــــــز خـــــــــوب یاد گـــرفتــه ام

حــــال مـــن خـــــــوب اســت

خــــــوبِ خــــوب...


 [ شنبه 93/10/13 ] [ 7:36 عصر ] [ زهرا نظری ] نظر